حمایت از پایان نامه های دانشجویی

سازمان انرژی اتمی ایران در راستای توسعه فناوریهای کوانتومی در کشور از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با محورهای ذیل حمایت به عمل می آورد:

محورهای پژوهشی:

ارتباطات کوانتومی:

 • توسعه پروتکل های رمزنگاری کوانتومی
 • روش های پیشگیری از امکان شنود
 • حالت های درهم تنیده کوانتومی ( اندازه حرکت و..)
 • تکرار کننده های کوانتومی
 • حافظه های  کوانتومی
 • آشکارسازهای تک فوتونی
 • چشمه های تک فوتونی
 • تولید کننده های  اعداد  تصادفی کوانتومی
 • انواع چیدمان اپتیک کوانتومی
 • شبیه سازی های کامپیوتری مربوط به رمزنگاری کوانتومی
 • آزمایش های تحت SPDC
 • سامانه های  تولید حالت های درهم تنیده در ابعاد کوچک
 • پردازش اپتیکی یا الکترونیکی سیگنال های کوانتومی
 • اندازه  گیری حالت های مختلف کوانتومی
 • فرابرد کوانتومی
 • انتقال حالت های کوانتومی
 • ماهواره کوانتومی

حسگرها و اندازه گیری کوانتومی:

 • کاواک های  اپتومکانیک
 • پردازش داده های کوانتومی
 • حسگرهای گرانشی با کاربرد ناوبری کاربرد اکتشاف منابع زیر زمینی
 • حسگرهای تصویر برداری کوانتومی
 • ساعت های کوانتومی
 • سردسازی و تله اندازی یونی
 • حسگرهای زیستی حسگرهای مرتبط با فناوری های کوانتومی
 • حسگرهای مغناطیسی کوانتومی

زیست شناسی کوانتومی:

 • توسعه سلول های خورشیدی با بهره ی بالا با رویکرد اصول مکانیک کوانتومی
 • مطالعه ی ارتباطات عصبی مغز انسان با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی
 • توسعه ی شبکه های کوانتومی در هوش مصنوعی با کاربرد اصول مکانیک کوانتومی  در سامانه های زیستی
 • طراحی سامانه های هوشمند کوانتومی در پژشکی
 • طراحی و شبیه سازی مواد زیستی با استفاده از مفاهیم و مدل های کوانتومی
 • توسعه ی مدل های علوم شناختی با بکارگیری اصول مکانیک کوانتومی
 • طراحی ادوات اپتیکی، صنعتی و تشخیصی با الهام از سامانه های زیستی

شبیه سازی کوانتومی:

 • مدل سازی و پیش یابی مواد پیش ظهور
 • امکان سنجی توسعه کدهای شبیه سازی چند مقیاسی
 • توسعه کدهای شبیه سازی چند مقیاسی

محاسبات کوانتومی:

 • الگوریتم های کوانتومی
 • یادگیری عمیق
 • پیاده سازی تک کیوبیت ها

فایل
دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (pdf)
login