مقالات حوزه زیست شناسی
اهمیت مکانیک کوانتومی در برخی از جنبه های عملکرد کانال یونی

اهمیت مکانیک کوانتومی در برخی از جنبه های عملکرد کانال یونی

مدل‌سازی ریاضی انتشار یونی در امتداد کانال‌های یون پتاسیم نشان می‌دهد که چنین انتشاری دارای دینامیک غیر مارکوفی در رژیم برهم‌کنش‌های ضعیف است. این یافته نویسندگان مقاله را بر آن داشته تا به ارزیابی معادله شرودینگر-لانژوین برای این نوع سیستم در چارچوب کوانتش تصادفی هدایت کند.

بيشتر