به روزترین مقالات
زمینه های مادی برای فنآوری های کوانتومی فوتونی مبتنی بر اسپین

زمینه های مادی برای فنآوری های کوانتومی فوتونی مبتنی بر اسپین

هدف اصلی در علوم اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی، توسعه شبکه های کوانتومی برای ایجاد درهم تنیدگی بین حافظه¬های کوانتومی توزیع شده است.

پیشرفت تجربی بر اساس کیفیت و کارآیی تداخل کوانتومی نور-ماده در ارتباط با حالت های کوانتومی فوتون به حالت های داخلی گسیلنده های کوانتومی است.
گسیلنده های کوانتومی در جامداتی که دارای خواص شبیه به اتم ها و یون ها هستند، فرصتی برای ایجاد واسط های کوانتومی نور-ماده در سخت افزارهای جمع وجور ارائه می دهند. این گسیلنده های کوانتومی نیاز به یک زمینه مادی دارند که خواص اسپینی و اپتیکی پایدار را مانند ساخت مدارهای فوتونیک کوانتومی فراهم سازد.
از آنجا که هنوز هیچ سیستم گسیلنده ای ایده آل نیست و کاربردهای مختلف به خواص مختلف نیاز دارد، چندین واسط کوانتومی نور-ماده در زمینه های مختلف توسعه می یابد. در این پژوهش بازنگری پیشرفت در سه سیستم عامل اصلی را شامل می شود: الماس، کاربید سیلیکون و نیمه هادی های نیمه رسانای اتمی.

https://www.nature.com/articles/s41578-018-0008-9 


 

بيشتر