حمایت از طرح‌های پژوهشی

سازمان انرژی اتمی ایران در راستای توسعه فناوریهای کوانتومی در کشور از طرح‌های پژوهشی مرتبط با محورهای ذیل حمایت به عمل می آورد:

محورهای پژوهشی:

ارتباطات کوانتومی:

 • توسعه پروتکل های رمزنگاری کوانتومی
 • روش های پیشگیری از امکان شنود
 • حالت های درهم تنیده کوانتومی ( اندازه حرکت و..)
 • تکرار کننده های کوانتومی
 • حافظه های  کوانتومی
 • آشکارسازهای تک فوتونی
 • چشمه های تک فوتونی
 • تولید کننده های  اعداد  تصادفی کوانتومی
 • انواع چیدمان اپتیک کوانتومی
 • شبیه سازی های کامپیوتری مربوط به رمزنگاری کوانتومی
 • آزمایش های تحت SPDC
 • سامانه های  تولید حالت های درهم تنیده در ابعاد کوچک
 • پردازش اپتیکی یا الکترونیکی سیگنال های کوانتومی
 • اندازه  گیری حالت های مختلف کوانتومی
 • فرابرد کوانتومی
 • انتقال حالت های کوانتومی
 • ماهواره کوانتومی

حسگرها و اندازه گیری کوانتومی:

 • کاواک های  اپتومکانیک
 • پردازش داده های کوانتومی
 • حسگرهای گرانشی با کاربرد ناوبری کاربرد اکتشاف منابع زیر زمینی
 • حسگرهای تصویر برداری کوانتومی
 • ساعت های کوانتومی
 • سردسازی و تله اندازی یونی
 • حسگرهای زیستی حسگرهای مرتبط با فناوری های کوانتومی
 • حسگرهای مغناطیسی کوانتومی

زیست شناسی کوانتومی:

 • توسعه سلول های خورشیدی با بهره ی بالا با رویکرد اصول مکانیک کوانتومی
 • مطالعه ی ارتباطات عصبی مغز انسان با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی
 • توسعه ی شبکه های کوانتومی در هوش مصنوعی با کاربرد اصول مکانیک کوانتومی  در سامانه های زیستی
 • طراحی سامانه های هوشمند کوانتومی در پژشکی
 • طراحی و شبیه سازی مواد زیستی با استفاده از مفاهیم و مدل های کوانتومی
 • توسعه ی مدل های علوم شناختی با بکارگیری اصول مکانیک کوانتومی
 • طراحی ادوات اپتیکی، صنعتی و تشخیصی با الهام از سامانه های زیستی

شبیه سازی کوانتومی:

 • مدل سازی و پیش یابی مواد پیش ظهور
 • امکان سنجی توسعه کدهای شبیه سازی چند مقیاسی
 • توسعه کدهای شبیه سازی چند مقیاسی

محاسبات کوانتومی:

 • الگوریتم های کوانتومی
 • یادگیری عمیق
 • پیاده سازی تک کیوبیت ها

فایل‌ها
دستورالعمل حمایت از طرح‌های پژوهشی(pdf)